Otevřeli jsme novou pobočku na adrese Sychrova 18 Žďár nad Sázavou (Zelená hora)

Jak postupovat

Postup při úmrtí

Abychom vám vaši situaci ulehčili jak nejvíce můžeme, připravili jsme pro vás několik rad a užitečných informací pro pozůstalé týkajících se sjednání služeb u pohřebního ústavu či pohřební služby. Pokud si nebudete vědět rady, můžete se obrátit na pobočku pohřební služby Charon J+J v Polné Havlíčkova 300 a ve Žďáru nad Sázavou Sychrova 18(Zelená hora).

Jak postupovat při úmrtí doma?

V ordinačních hodinách volejte praktického lékaře zesnulého, mimo ně číslo 155. Po odchodu lékaře kontaktujte pohřební službu a dohodněte čas převozu.

Co dělat při úmrtí v nemocnici či jiných zařízeních?

Dostavte se nejlépe následující den do kanceláře pohřební služby. Telefonicky můžete objednat sjednání služeb i u Vás doma.

Sjednání pohřbu u pohřební služby

Výběr pohřební služby je čistě na vás, nikdo vás nemůže k sjednání služeb nutit. I kdyby zesnulého odvezla jiná než vámi vybraná pohřební služba, nejste povinni u ní pohřeb sjednat. 

Jaké doklady potřebujete?

Občanský průkaz, kartičku pojištěnce, rodný a oddací list zemřelého.

Co si promyslet před návštěvou pohřební služby?

  • místo pohřbu (vyberte si obřadní síň)
  • datum a čas konání pohřbu
  • variantu pohřbu (uložení do země, zpopelnění)
  • finanční možnosti
  • jaké služby budete chtít zajistit (věnce, květinovou výzdobu, řečníka, hudbu, rakev či urnu)
  • nadstandardní požadavky (např. převoz ze zahraničí)

Vydání úmrtního listu

Úmrtní list za vás vyřídíme na základě předaných dokladů zemřelého (OP, kartička pojištěnce, rodný a oddací list). Objednavatel pohřbu obdrží do měsíce úmrtní list od matriky poštou. Přímí příbuzní nebo osoba, která žila se zesnulým ve společné domácnosti, mohou úmrtní list vyzvednout na matrice také osobě.

Kam přinést oblečení pro zesnulého?

Šaty, které jste zesnulému vybrali, předejte v kanceláři naší pohřební služby. Naši zaměstnanci se o vše postarají, není nutné navštěvovat patologii ani nemocnici. Pokud šaty pro zesnulého k dispozici nemáte, oblečeme zesnulého do tzv. pohřebního rubáše, který máme v několika provedeních v černé a bílé barvě.

Kdo může vyřídit pohřeb?

Pohřeb rodinného příslušníka může vyřídit jakýkoliv člen rodiny (manžel, manželka, děti, vnoučata, neteř, synovec, snacha, zeť...), ale i třeba zaměstnavatel, kolegové, sousedé, přátelé či známí.

Nárok na pracovní volno

Zaměstnavatel vám musí poskytnout pracovní volno s náhradou mzdy, a to:

  • na tři dny při úmrtí manžela/manželky, druha/družky nebo dítěte (z toho jeden den na účast na pohřbu)
  • na jeden den k účasti na pohřbu rodiče, sourozence (pokud pohřeb zařizujete, máte nárok na další volný den na zařízení pohřbu)
  • na nezbytně nutnou dobu (nejvýše jeden den) k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka
  • na nezbytnou dobu (nejvýše jeden den) na pohřeb prarodiče manžela/manželky či jiné osoby, která nepatří k nejbližším příbuzným, ale žila s vámi v době úmrtí v domácnosti a další den pokud pohřeb zařizujete (Nařízení vlády č. 590/2006 Sb.)

Tisk parte

Během projednávání průběhu pohřbu si v naší kanceláři můžete vybrat motiv, text, verš na smuteční oznámení. Parte vám na počkání vyhotovíme a vytiskneme. Pokud si to budete přát, vyvěsíme jej do naší výkladní skříně. Pokud chcete doplnit parte fotografií zesnulého, přineste ji s sebou.

Tisk smutečních stuh

Jako součást komplexních služeb vám nabízíme doplnění květinových darů o stuhy. 

Výstava zesnulého v otevřené rakvi

Po 7 dnech od úmrtí může být tělo zesnulého vystaveno pouze po předchozím thanatopraktickém ošetření (konzervace) z důvodu ochrany veřejného zdraví. Při pohřbu do 7 dnů od úmrtí není konzervace nutná.

Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Ve smyslu a podle ustanovení § 14 a § 20d až § 20za zák. č. 364/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění předpisů pozdějších, s odkazem na občanský zákoník č. 89/2012 Sb. se poskytuje spotřebiteli (klientu) tato

INFORMACE o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů:

(1) Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu, kterým je Česká obchodní inspekce – www.coi.cz. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvádějí se tyto informace i na těchto internetových stránkách.

(2) V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne prodávající spotřebiteli informace uvedené v odstavci 1 v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.“