Otevřeli jsme novou pobočku na adrese Sychrova 18 Žďár nad Sázavou (Zelená hora)

Jak postupovat

Po pohřbu

Jakmile proběhne pohřeb, je třeba zařídit další potřebné formality, jako je změna občanského průkazu (v případě úmrtí manžela/manželky), vyřízení vdovského/vdoveckého/sirotčího důchodu či čerpání pojistky zesnulého. Pokud si nebudete vědět rady, můžete se obrátit na pobočku pohřební služby Charon J+J v Polné Havlíčkova 300 a ve Žďáru nad Sázavou Sychrova 18(Zelená hora)

Vrácení dokladů zesnulého úřadům

 • Řidičský průkaz - odevzdejte na dopravním inspektorátu
 • Cestovní pas - odevzdejte na oddělení pasů a víz
 • Vojenskou knížku - odevzdejte obvodní vojenské správě
 • Starobní důchod - úmrtí ohlaste příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení neb na poště, která důchod vyplácela

Vydání urny

Pokud proběhl pohřeb žehem (kremace), má nárok na vydání urny osoba, kterou zesnulý před smrtí výslovně určil, jinak jeho manžel, dítě nebo rodič. Pokud zesnulý nemá přímé příbuzné, nebo pokud ostatky odmítnou převzít, urnu musí převzít dědic.

Vyřízení pozůstalosti a dědictví

Matrika zašle příslušnému obvodnímu soudu podle místa trvalého pobytu zemřelého úmrtní list. Soud pak pověří notáře, aby s vámi pozůstalost a dědictví po zesnulém vyřídil. 

Vyřízení vdovského/vdoveckého důchodu

Dle zákona o důchodovém pojištění má vdova nebo vdovec nárok na vdovský/vdovecký důvod po manželovi/manželce, jestliže zemřelý(á):

 • pobíral(a) starobní důchod, invalidní důchod,
 • nebo jestliže ke dni úmrtí splnil(a) podmínku potřebné doby pojištění pro národ na invalidní či starobní důchod,
 • nebo zemřel(a) následkem pracovního úrazu

Vdově/vdovci náleží vdovecký/vdovský důchod po dobu jednoho roku od smrti manžela/manželky. Nárok na čerpání důchodu po uplynutí jednoho roku máte v případě, že:

 • pečujete o nezaopatřené dítě
 • pečujete o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost)
 • pečujete o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který žije ve vaší společné domácnosti a je závislý na péči jiné osoby (II, III a IV stupeň závislosti)
 • jste invalidní ve III stupni
 • dosáhnete věku min. o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk stanovený zákonem

Sirotčí důchod

Nárok na sirotčí důchod má nezaopatřené dítě, zemře-li:

 • rodič (osvojitel) dítěte
 • osoba, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí soudu o svěření dítěte do výchovy jiné osoby nebo do společné výchovy manželů

Nárok na pohřebné

Vzniká jednorázově osobě, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti, nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte, a to za podmínky, že zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR. Příjem rodiny se nezjišťuje.

Jak vyřídit pojistky?

Všechny uzavřené pojistky vyřizuje objednatel sám po pohřbu u pojišťovny, u níž byla pojistka uzavřena.